Tag Archives: demora

Desglossament dels moments procesals de referència als efectes de la meritació dels interessos de demora del deute reclamat

Per al cabal enteniment de la qüestió plantejada en el títol d’aquest article, cal desglossar els següents moments processals a fi de considerar justificat el dies a quem del còmput dels interessos de demora en una execució hipotecària. Entenem que la seqüència bàsica, que resumim, és la següent: (I) el deute liquidar preferentment en Acta de Saldo, merita interessos des de la resolució del contracte de préstec hipotecari fins que s’extingeix aquest deute; (II) el deute s’extingeix amb el pagament total d’aquest deute i, en cas que sigui un pagament parcial, Continue reading