Noves Tecnologies

El departament de Noves Tecnologies d’Veritas Legal Abogados SL ofereix als seus clients el suport i l’assessorament requerit en totes les seves àrees. Aquestes són matèries que es troben en constant evolució i desenvolupament normatiu com la Legislació d’Internet, Comerç electrònic, Telecomunicacions o signatura electrònica.

PROTECCIÓ DE DADES

Les noves tecnologies, i el seu ús per part de les empreses i de les persones, estan cridades a canviar el curs de la història, i constitueixen un enorme canvi o nova revolució en estendre i socialitzar el coneixement i la informació. Les mateixes suposen alhora riscos per a la intimitat i privadesa de les persones, quan permeten accedir a persones i empreses de qualsevol part del món, a les dades de caràcter personal i fer ús dels mateixos amb finalitats que l’interessat pot desconèixer i de vegades, en el seu perjudici.

Les empreses, en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques, tracten dades de caràcter personal. El coneixement de les obligacions de protecció dels mateixos i el seu assessorament i implementació en el funcionament de l’empresa és un dels objectius d’aquest departament.

Veritas Legal Abogados SL realitza, entre altres serveis:

 • Auditoria de protecció de dades de caràcter personal. La finalitat és comprovar la situació actual de l’empresa quant al grau de compliment de la normativa de protecció de dades, si adopta mesures de seguretat i els procediments de recollida i tractament de la informació que conté dades personals.
 • Redacció de contractes i clàusules. Política de privadesa.
 • Redacció del document de seguretat de l’empresa.
 • Assessorament sobre Protecció de Dades i la normativa relacionada.
 • Resolució de consultes.
 • Redacció d’informes.
 • Tràmits i si escau, reclamacions davant l’Agència de Protecció de Dades. Inscripció, modificació i supressió de fitxers en el Registre de Protecció de Dades. Interposició de recursos contra les resolucions i altres actes de l’Agència de Protecció de Dades.
 • Implantació integral del sistema de Protecció de dades de caràcter personal en l’empresa.
 • Implantació d’un sistema de seguretat que regularitzi i optimitzi el tractament de la informació sobre persones en tots els suports.
 • Confecció del Document de Seguretat de l’empresa.
 • Redacció de clàusules reguladores del tractament de la informació sobre persones, així com de la restant documentació complementària.
 • Assessorament en la provisió dels mecanismes necessaris per garantir l’exercici dels drets dels afectats.
 • Formació i instrucció al personal de l’empresa sobre la implantació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Subministrament de mitjans i eines per a la correcta gestió i manteniment del sistema.
 • Realització de notificacions i comunicacions oficials amb l’Agència de Protecció de Dades.
 • Defensa jurídica en procediments sancionadors incoats per l’Agència de Protecció de Dades.
 • Auditories externes periòdiques. Ibáñez & Almenara estableix d’acord amb l’empresa client una planificació del seguiment futur i de control de les mesures correctores adoptades per al compliment de la normativa de protecció de dades, i així s’estableixen verificacions periòdiques en funció de les necessitats dels clients.

Veritas Legal Abogados SL també assessora i presta serveis en:

 • Auditoria Legal de Pàgina Web. Grau de compliment de la normativa i mesures a adoptar.
 • Assessorament E-commerce. Contractació electrònica.
 • Assessorament de les condicions generals de contractació, protecció d’usuaris, signatura electrònica, seguretat informàtica.
 • Adaptació dels sistemes de seguretat de la informació a la LSSI.
 • Redacció de contractes de llicència, distribució, suport, manteniment d’equips, programes informàtics, contractació de béns i serveis informàtics.
 • Fiscalitat en Internet.
 • Telecomunicacions.
 • Noms de domini.

Propietat Intel·lectual

Despatx d’advocats expert en propietat intel·lectual i drets d’autor

 • Registre i protecció de drets sobre obres literàries, artístiques o cinetífiques.
 • Defensa jurídica en procediments per infracció de drets d’autor.
 • Protecció de programes d’ordinador i software.
 • Asessorament en relació a entitats degestió de drets de propietat intel·lectual.
 • Contractació de continguts: Contractes d’edició, producció de fonogramas, audiovisual i adquisició de continguts.
 • Asessorament en matèria de dret al honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
 • Dret Audiovisual.
 • Protecció del dret al honor, a la intimitat i a la propia imatge.
 • Noves Tecnologies.
 • Consultoria/Auditoria Protecció de dades.

ESPECIALITATS:

 • Característiques del dret d’Autor.
 • Qui son els autors d’una obra.
 • Presumció d’Autor: Anónims.
 • Obres en col·laboració.
 • Obres i títuls originals.
 • El dret moral del autor.
 • Legitimats mortis causa.
 • Compensació per copia privada.
 • Duració del dret d’autor.
 • Programes d’ordinador d’autors.
 • Protecció del autor de fotografies.
 • Acciones legals per plagi del dret d’autor.

Corporate

 

CORPORATE

El nostre departament de CORPORATE esta format per un grup de profesionals d’àmplia experiència en el sector de serveis d’assessorament legal a empresas i particulars, caracteritzada per oferir un tracte personalitzat al cliente des de la seva independencia de grans firmes i multinacionals del sector de la consultoria legal.

El despatx es membre de la xarxa internacional ACG INTERNATIONAL NETWORK

CORPORATE FINANCE

Som una empresa especialitzada  en serveis d’assessorament i intermediació de fusions, adquisicions i operacions de finances corporatives. Oferim els nostres serveis d’àmbit internacional a través de la nostre presencia a legals Internacionals i Aliances amb Despatxos d’advocats de prestigi per tot el món. Tenim firmes associades a Nova York, París, Londres, Brussel·les, Berlín, Milán, Brasil y China.

 

Dret Tributari

A Veritas Legal Abogados SL, assessorem als nostres clients, persones físiques i jurídiques, en totes les matèries relatives a la tributació nacional i internacional, inclosa l’assistència en inspeccions i recursos. La nostra signatura incideix especialment en l’orientació als seus clients sobre una bona planificació fiscal per aconseguir els majors beneficis per als seus interessos. El nostre equip ofereix, entre uns altres, els següents serveis:

 • Planificació fiscal d’empreses espanyoles i internacionals
 • Empresa familiar i grans patrimonis
 • Fiscalitat de no residents
 • Assessorament en suposats de doble implicació
 • Fiscalitat sobre societats, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre
 • Fiscalitat en operacions de particulars
 • Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions en vies administrativa i contenciosa- administrativa
 • Actuacions de defensa davant l’Hisenda Pública
 • Revisions fiscals sobre les contingències de les operacions jurídiques realitzades
 • Plans d’opcions sobre accions i altres sistemes retributius
 • Planificació fiscal patrimonial i successòria

Mercantil

Contractació mercantil, tant en l’àmbit nacional com internacional. En l’àmbit del dret societari ens ocupem de totes les incidències en l’àrea legal que esdevenen des de l’inici de la societat (constitució) fins al final (dissolució o liquidació), així com de la compraventa de societats o de la seva fusió o adquisició, i de les inversions i d’inversions extranjeras a Espanya.

Els principals treballs que desenvolupem dintre d’aquesta área son les següents:

 • Realització de les funcions propies del càrrec de Secretari No Conseller del Consell d’Administració de la Societat, com son la preparació de les reunions del Consell d’Administració i de la Junta General d’Accionistes de la Societat, així com la redacció de les Actes on constin els acords adoptats per aquells órgans societaris.
 • Estudi, revisió y preparació de contractes en materias que se susciten com a conseqüència de l’activitat mercantil de la Societat (contractes d’Agencia, Distribució, Franquícia,…).
 • Estudi del plantejament mercantil en operacions de reestructuració i/o compravenda empresarial així com en reoorganitzacions patrimonials (formalitats, procediment, y documents o contractes a ser preparats).

Assessoria Comptable

Veritas Legal Abogados SL compta amb els millors experts comptables que analitzen la correcta aplicació de les partides comptables de les nostres empreses clients i realitzen els ajustos comptables i fiscals de tancament de l’exercici que els va a permetre afrontar d’una forma adequada les seves obligacions Tributàries. El nostre Departament de Gestió comptable ofereix, entre uns altres, els següents serveis:

 • Assessorament en la preparació de comptes.
 • Preparació dels llibres de la companyia.
 • Revisió dels llibres de comptes.
 • Assessorament i, si escau, confecció i presentació dels comptes anuals davant el Registre Mercantil.
 • Comptabilitat de costos.
 • Organització i introducció de sistemes i plans de comptabilitat.

Dret Bancari i del Mercat de Valors

Veritas Legal Abogados SL compta amb un equip altament qualificat que ofereix estratègies financeres acomodades a les necessitats de cada client. Aquest ampli ventall de serveis financers proporciona al client un alt valor afegit en tractar-se d’un assessorament personalitzat. Veritas Legal Abogados SL realitza un treball d’assessorament jurídic específic de les activitats pròpies de les entitats bancàries, financeres i asseguradores i de qualsevol aspecte derivat de tot tipus d’operacions de finançament a través de l’assessorament personalitzat a les empreses. Així en concret, ha vingut prestant assessorament en:

 • Elaboració de contractes bancaris, de finançament, inversió, cobertura de riscos.
 • Ofertes públiques d’adquisició de valors negociats en mercats organitzats, ofertes públiques de venda de valors.
 • Societats d’inversió mobiliària, constitució de fons cabdal-risc.
 • Assessorament en matèria d’entitats i institucions d’inversió col·lectiva.
 • Assessorament en la constitució de Fons d’Inversió.
 • Mercats de valors, E-finance.
 • Estudi i elaboració de plans de pensions i beneficis per a empleats de societats.
 • Completa revisió de la situació financera del client.
 • Estudi i elaboració de plans d’Inversió i Estalvi.
 • Estudi i elaboració de plans de protecció d’ingressos.
 • Préstecs, crèdits i línies de finançament de les empreses.
 • Nous productes financers, d’assegurances i de previsió.
 • Assegurances: estudi i avaluació d’assegurances i de la contractació, peritatge de sinistres, negociacions i actuacions en litigis d’assegurances.

Assegurances

Veritas Legal Abogados SL presta asesoramiento en la práctica totalidad de las áreas del seguro.

La experiencia nos ha demostrado que un buen conocimiento y comprensión de la ley y normativa estatal es algo que no se puede ganar en poco tiempo. Nuestra dilatada experiencia a lo largo de los últimos 26 años nos acreditan como un despacho experto en reclamaciones civiles derivadas de la responsabilidad contractual y extracontractual.

Veritas Legal Abogados SL tiene como fortaleza nuestra experiencia, reputación y trayectoria en el tratamiento de problemas complejos para el beneficio de nuestros clientes corporativos.

Veritas Legal Abogados SL abogados tienen experiencia en la defensa de las aseguradoras nacionales y extranjeras, reaseguradores, líneas excedentes transportistas, agentes y corredores de seguros y asegurados.

Algunos de los mejores litigios que hemos tenido son:

• En representación de los asegurados, nuestra amplia experiencia abarca desde productos complejos de responsabilidad a los asuntos y casos de accidente de automóvil simples.

• Nuestro despacho de abogados defiende intereses de transportistas y agencias de seguros.

• Nuestra Firma defiende a clientes en materia de responsabilidad profesional, incluidos los médicos, quiroprácticos, hospitales, ingenieros y arquitectos.

• Nuestra firma ofrece sus servicios profesionales a los gestores de riesgos de los hoteles, empresas nacionales y muchos otros negocios para defender sus intereses en disputas y reclamaciones

Veritas Legal Abogados SL presta el seu asessorament en la práctica totalitat de les areas d’assegurances.

L’experiència ens ha demostrat que un bon coneixement i comprensió de la llei i normativa estatal es algo que no es pot guanyar en poc temps. La nostre dilatada experiència al llarg del últims 26 anys ens acredita com despatx expert en reclamacions civils i derivades de la responsabilitat contractual i excontractual.

Veritas Legal Abogados SL té com a fortalesa la nostre experiència, reputació i trajectória en el tractament de problemes complexes pel benefici dels nostres client coorporatius.

Veritas Legal Abogados SL abogados, tenim experiència en la defensa de les aseguradores nacionals i extrangeres, reasguradores, linias excedents transportistes, agents i corredors de segurs i asegurats.

Alguns dels millors litigis que hem tingut son:

 • En representació dels assegurats, la nostra àmplia experiència abasta des de productes complexos de responsabilitat als assumptes i casos d’accident d’automòbil simples.
 • El nostre despatx d’advocats defensa interessos de transportistes i agències d’assegurances.
 • La nostra Firma defensa a clients en matèria de responsabilitat professional, inclosos els metges, quiropràctics, hospitals, enginyers i arquitectes.
 •  La nostra firma ofereix els seus serveis professionals als gestors de riscos dels hotels, empreses nacionals i molts altres negocis per defensar els seus interessos en disputes i reclamacions.

Veritas Legal Abogados SL provides advice in virtually all areas of insurance.

Experience has shown us that a good knowledge and understanding of the law and state regulations is something that can not be won quickly. Our extensive experience over the past 26 years we are credited as an expert firm in civil claims arising from the contract and tort.

Veritas Legal Abogados SL whose strength our experience, reputation and track record in dealing with complex issues for the benefit of our corporate clients.

Veritas Legal Abogados SL lawyers are experienced in defending domestic and foreign insurers, reinsurers, surplus lines carriers, agents and insurance brokers and policyholders.

Some of the best we have had disputes are:

• On behalf of policyholders, our extensive experience ranges from complex products liability cases and cases of simple car accident.

• Our law firm defends interests of carriers and insurance agencies.

• Our firm defends clients in professional liability, including doctors, chiropractors, hospitals, engineers and architects.

• Our firm provides professional services to the risk managers of hotels, national companies and many other businesses to defend their interests in disputes and claims.

 

Dret del Treball i la Seguretat Social

A Veritas Legal Abogados SL prestem als clients, especialment empreses, un assessorament jurídic especialitzat en les matèries de relacions laborals, recursos humans i Seguretat Social a fi que optimitzin les seves relacions laborals conforme a les seves necessitats reals, facilitant-los la gestió social, assessorant-los en les diferents modalitats de contractació i actuant, així mateix, com a interlocutors en la relació empresa- treballador. Apostem per un assessorament preventiu en les diferents matèries d’especialització.Gestió laboral

 • Assessorament jurídic-laboral
 • Recursos humans i prevenció de riscos laborals
 • Seguretat social

Internacional

EXPORTACIONS

Des de la nostra consultoria l’ajudem a implantar els seus productes a l’estranger per augmentar les seves vendes, dissenyem estratègies i solucions específiques a les necessitats de la seva empresa i minimitzem els riscos als quals s’enfronta en el seu procés d’internacionalització.

Els nostres serveis inclouen:

 • Estudi del potencial real de vendes dels seus productes a l’estranger.
 • Planificació estratègica d’implantació dels seus productes a l’estranger en funció del producte.
 • Creació d’un sistema de vendes a través d’un servei on-line minoristes mitjançant la creació d’una pàgina que li permeti realitzar vendes on-line.
 • Distribució del seu producte mitjançant aliances comercials en diversos països.
 • Posicionament de la marca i assessorament complet d’implantació de la mateixa en el país de destinació.
 • Gestió de subvencions d’ajuda a l’exportació.
 • Generem sinergies amb altres empreses petites, mitjanes i grans, confederacions, federacions, Cambres i Associacions Industrials i Institucions Tecnològiques, Politècniques i Científiques ja sigui dins i fora d’Espanya perquè el teu PIME tingui accés als millors experts empresarials nacionals i estrangers.
 • Assessorament legal de les exportacions, impostos, taxes, aranzels, etc.

CONTRACTACIÓ

 • Confecció de contractes de compravenda de prestacions de serveis, contractes de distribució, franquícia, Agència, etc.
 • Assessorament en les exportacions i importacions dels seus productes mitjançant la confecció dels contractes adequats, amb clàusules a mesura a l’estil anglosaxó (prevé qualsevol incidència).
 • Sistemes ràpids tant de resolució de conflictes com d’incompliments amb submissió a arbitratge.
 • Assessorament sobre els crèdits documentaris i dels INCOTERMS.
 • Redacció de contractes de JOIN VENTURE, CONSULTING ENGINEERING, PROCESS ENGINEERING, com contractes d’enginyeria a l’estranger, bé com consultoria o com a execució de projectes.
 • Defensa i Actuacions en Processos d’execució.
 • Interposició de procediments canviaris, execució de títols i procediments monitoris en reclamació de quantitat.

Arbitratge

Veritas Legal Abogados SL gaudeix d’una acreditada experiència en tot tipus de procediments arbitrals resolent qualsevol tipus de dificultats pròpies d’aquests procediments. En aquesta àrea oferim, entre uns altres, els següents serveis:

 • Formalització judicial de l’arbitratge.
 • Mediació.
 • La concessió de mesures cautelars.
 • Execució del laude.
 • Recurs de nul·litat del laude.
 • Arbitratge Internacional.

Civil

Contractes de compravenda de inmobles, arrendaments urbans i propietat horitzontal, de permuta i d’execució d’obra, aixi com tot tipus de contractes relacionats amb inmobles, dret hipotecari i de garantía, dret succesori i de familia, així com dret de reclamació de danys i de responsabilitat civil.

Dret Administratiu

El nostre departament de Dret Administratiu té una consolidada experiència en el tractament d’assumptes relatius a la interpretació i aplicació de la legislació administrativa, general i especial, pressupostària i de finançament públic. En el departament de Dret Administratiu d’Veritas Legal Abogados SL proporcionem a particulars, entitats mercantils, entitats públiques de dret públic i privat, entitats locals i d’àmbit autonòmic o estatal, l’assessorament jurídic especialitzat que exigeix la complexitat que les relacions amb l’Administració Pública pot presentar. Els serveis que a l’àrea administrativa oferim als nostres clients són, entre d’altres:

 • Contractació administrativa.
 • Contractació amb l’Administració: subministraments, obres, serveis, gestió de servei públic, arrendaments financers.
 • Concurs públic.
 • Autorització i registres administratius.
 • Obtenció de tot tipus de concessions, llicències i autoritzacions en qualsevol branca de l’activitat de les Administracions Públiques.
 • Assessorament per a la sol·licitud de subvencions i ajudes tant de la Unió Europea com a estatals.
 • Assessorament per al finançament, organització o creació d’ens públics, empreses públiques i organismes autònoms.
 • Assessorament en els aspectes jurídics d’expropiació forçosa.
 • Interposició de recursos, administratius i contenciosos.
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració.
 • Dret de petició i informació.
 • Auditories.
 • Assessorament integral per a béns de consum: inspeccions, reclamacions, expedients administratius, registro productes i patents, packaging, etiquetatge…

Penal

Veritas Legal Abogados SL cuenta con un importante departamento de Derecho Penal especializado en delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el llamado derecho Penal económico. Asimismo, las nuevas tecnologías están cambiando la forma de cometer delitos, por lo que, conscientes de las nuevas necesidades, ofrecemos entre otros, los siguientes servicios:

 • Apropiaciones indebidas.
 • Alzamiento de bienes.
 • Insolvencias punibles.
 • Daños.
 • Delitos societarios.
 • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
 • Delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.
 • Delitos contra el honor (calumnias e injurias).
 • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
 • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
 • Delitos informáticos: hacking, cracking, y otras actividades delictivas.
 • Delitos relativos al mercado y a los consumidores. (descubrimiento, revelación o difusión de secretos de empresa).
 • Delitos contra el Medio Ambiente.
 • Querellas penales por fraudes al seguro.

COMPLIANCE

Las empresas cada vez consideran más necesario el implantar programas de prevención de delitos o de riesgos penales, por una cuestión de buen gobierno corporativo y para evitar el daño en su reputación derivado de una condena penal.

Con un programa de prevención, correctamente elaborado y aplicado, la empresa puede:

 • Evitar la comisión de delitos.
 • Evitar su imputación y condena, con la consiguiente imposición de penas y el daño reputacional.
 • Evitar la imputación y condena de sus directivos.

Para atender a esta necesidad el Departamento Penal de Veritas Legal Abogados SL ofrece el servicio de Compliance, que se basa en el análisis detallado de las características de la empresa y en la elaboración de un sistema de prevención de los riesgos penales concretos de cada organización, además de asesorar al órgano de supervisión y control del cumplimiento (Compliance Officer) o, en su caso, ejercer las funciones de éste actuando como órgano de cumplimiento externo.

Veritas Legal Abogados SL compta amb un important departament de Dret Penal especialitzat en delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, l’anomenat dret Penal econòmic. Així mateix, les noves tecnologies estan canviant la forma de cometre delictes, per la qual cosa, conscients de les noves necessitats, oferim entre uns altres, els següents serveis:

 • Apropiacions indegudes.
 • Alçament de béns.
 • Insolvències punibles.
 • Danys.
 • Delictes societaris.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge.
 • Delictes contra l’honor (calúmnies i injúries).
 • Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes informàtics: hacking, cracking, i altres activitats delictives.
 • Delictes relatius al mercat i als consumidors. (descobriment, revelació o difusió de secrets d’empresa).
 • Delictes contra el Medi ambient.
 • Querelles penals per fraus al segur.

COMPLIANCE

Les empreses cada cop més consideren més necessari el implementar programes de prevenció de delictes o de riscos penals, per una qüestió de bon govern coorporatiu i per evitar el dany en la seva reputació derivat de una condemna penal. Amb un programa de prevenció, correctament el·laborat i aplicat, la empresa pot:

 • Evitar la comissió de delictes.
 • Evitar la seva imputació i condemna, amb la consegüent imposició de penes i el dany reputacional.
 • Evitar la imputació i condemna del seus directius.

Per atendre a aquesta necessitat el Departament Penal de Veritas Legal Abogados SL ofereix el servei de Compliance, que es basa en l’anàlisi detallat de les característiques de l’empresa i en l’el·laboració d’un sistema de prevenció dels riscos penals concrets de cada organització, a més a més d’assessorar a l’òrgan de supervisió i control del compliment (Compliance Officer) o, en el seu cas, exercir les funcions d’aquest actuant com òrgan de compliment extern.

Veritas Legal Abogados SL has a significant criminal law department specializing in crimes against property and the socioeconomic order, called economic Criminal law. Also, new technologies are changing the way people commit crimes, so aware of the new requirements, we offer among others, the following services:

 • Misappropriations.
 • Rise of goods.
 • Insolvency punishable.
 • Damage.
 • Corporate crimes.
 • Offences relating to intellectual property.
 • Crimes against privacy and the right to self-image.
 • Crimes against honor (libel and slander).
 • Offenses against Public Finance and Social Security.
 • Crimes against rights of workers.
 • Computer crime: hacking, cracking, and other criminal activities.
 • Offences relating to the market and consumers (discovery, disclosure or dissemination of trade secrets).
 • Crimes against the Environment
 • Criminal complaints because of insurance fraud.

COMPLIANCE Companies increasingly considered more necessary to implement crime prevention programs or criminal risks, as a matter of good corporate governance and to avoid reputational damage arising from a criminal conviction. With a prevention program, properly designed and implemented, the company can:

 • Prevent the commission of crimes.
 • Avoid indictment and conviction, and the consequent imposition of penalties and reputational damage.
 • Avoid the indictment and conviction of its directors.

To meet this need the Penal Department Veritas Legal Abogados SL offers the service of Compliance, which is based on the detailed analysis of the characteristics of the company and the development of a system to prevent criminal risks specific to each organization, besides advising the supervisory and enforcement (Compliance Officer) or, where appropriate, to exercise the functions of the body acting as external compliance.

Veritas Legal Abogados SL 的刑法有一个显着的部门,专门从事财产和社会经济秩序,所谓的经济刑法的危害。此外,新技术正在改变人们犯案,所以知道的新要求,我们提供(其中包括)以下服务:

 • 挪用。
 • 上升的商品。
 • 破产处罚。
 • 伤害。
 • 企业的罪行。
 • 与知识产权有关的罪行。
 • 隐私危害和正确的自我形象。
 • 危害荣誉(诽谤和流言)。
 • 妨害公共财政和社会保障。
 • 危害工人的权利。
 • 电脑犯罪:黑客,开裂,和其他犯罪活动。
 • 市场和消费者有关的罪行。 (愉景商业秘密,披露或传播)。
 • 犯罪环境。
 • 投诉保险欺诈犯罪。

合规 越来越多的公司认为更有必要实施预防犯罪方案或刑事风险,良好的公司治理的问题,以避免刑事定罪所带来的声誉损害。 随着预防方案,正确的设计和实施,公司可以:

 • 防止犯罪活动。
 • 避免起诉和信念,以及由此引发的实施处罚和名誉的损害。
 • 避免其董事起诉书和信念。

为了满足这一需求的刑法处IBANEZ&灯塔酒吧提供合规的服务,这是基于对公司的特点进行详细分析和系统的开发,防止具体到每个组织犯罪的风险,除了提供咨询监督和执法(合规官),或在适当情况下,行使作为外部合规性的身体功能。

Procesal

Intervenció en litigis davant les Jurisdiccions Civil, Administrativa i Contenciós-Administrativa, procediments de naturalesa concursal, així com tot tipus de pleits de naturalesa ciil i mercantil (reclamacions de qüantitat, disputes i controversies derivades de relacions contraactuals mercantils o civils, intervenció en procediments de insolvencies); disenyant sempre la millor estratègia que pugui satisfer les necessitats del client.

Fiscal

Assessorament a les empreses i profesionals en les qüestions que surgeixen en el día a día de les seves activitats i impostos (Impost sobre Societats, IVA, etc.), en la planificació de operacions de reestructuració i organització de patrimonis i empreses (dusions, joint-ventures, escissions, …), així com igualment en l’estudi de les implicacions fiscals que es derivessin d’operacions mercantils plantejades. Representació fiscal de societats o entitats mercantils, així com de persones físiques, no residents a España als efectes d’auxiliar-les en la complimentació de les obligacions formals a que les mateixes estiguessin legalment subjectes, davant l’Administració Tributaria Espanyola. Assistencia en eventuals procediments de revisió que l’Administració Tributaria pugui obrir a les entitats mercantils o persones físiques.

Dret Urbanístic

En el departament de Dret Urbanístic d’Veritas Legal Abogados SL oferim, tant a les Administracions Públiques com a particulars i empreses, un assessorament altament especialitzat en la matèria, incloent el relatiu a inversions en tot tipus de béns immobles. Entre uns altres, destaquem els següents serveis:

 • Planejament Urbanístic del sòl. Veritas Abogados assessora en el disseny i tramitació dels instruments de planejament així com en la seva revisió i modificació, i redacta les sol·licituds de tramitació d’instruments de planejament (plans parcials, plans especials i altres instruments del planejament urbanístic).
 • Gestió Urbanística. Veritas Legal Abogados SL assessora a tercers i a Administracions en el procés d’execució del planejament. Defensem a les empreses i particulars en les seves actuacions i negociacions amb les Administracions. Elaborem i revisem els convenis urbanístics, estatuts de juntes de compensació, etc.
 • Veritas Legal Abogados SL presta als seus clients el servei de consultoria en matèria de disciplina urbanística, obres d’urbanització i edificació, especialment llicències d’obres i activitats. Defensem als nostres clients de l’actuació sancionadora de les Administracions i del restabliment de la legalitat urbanística. Actuem en expedients de declaració de ruïna, de demolició i de reedificació posterior de l’immoble, de legalització d’obres, de tramitació de llicències urbanístiques, etc

Veritas Legal Abogados SL també actua en:

 • Contractació amb les Administracions en matèria urbanística.
 • Expropiació i actuació forçosa sobre el sòl.
 • Actuacions en la jurisdicció contenciós- administrativa.
 • Auditoria Urbanística de finques.
 • Negociació d’arrendaments, contractes de gestió i administració d’actius.
 • Compravenda de terrenys.
 • Dret de la construcció: assessorament en contractes de construcció i gestió urbanística.
 • Dret registral i hipotecari: assessorament als seus clients sobre la coincidència entre el Registre de la Propietat i la realitat, possibles defectes en els títols inscriptibles en el Registre. Verificació registral del procés d’execució dels plans, procediments, inscripció dels títols de compensació i reparcel·lació, etc.
 • Valoració i taxació del sòl.

 

Dret Immobiliari

En Veritas Legal Abogados SL assessorem en tot tipus d’activitats relacionades amb el Dret Immobiliari i de la construcció, incloent els aspectes vinculats amb la promoció immobiliària, des de la compra dels terrenys fins a la preparació de contractes amb arquitectes, enginyers, contractes d’execució d’obra i comercialització de la promoció. Entre uns altres oferim els següents serveis:.

 • Dret Registral.
 • Dret de la construcció.
 • Turisme, hotels, ressorts.
 • Assessorament en la promoció immobiliària.
 • Assessorament quant a situació jurídica d’immobles.
 • Assessorament en la compravenda de societats immobiliàries.
 • Assessorament en contractes de compra venda, d’arrendament, mediació, administració i gestió immobiliària, així com tot tipus de contracte de garantia sobre els mateixos.
 • Responsabilitat desenal de promotors i arquitectes.


Laboral

Asesorament en l’elaboració de contractes de treball, intervenció i asistencia en les negociacions que puguessin derivarse de la extinció dels contractes laborals així com també l’intervenció en tot tipus de procediments laborals i inspeccions de treball.

Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual

En Veritas Legal Abogados SL aquest departament ofereix als seus clients un ampli assessorament respecte a qualsevol qüestió relativa a aquesta matèria de propietat industrial i intel·lectual, així com la defensa en els litigis sorgits en relació a la mateixa. Conscients de l’enorme transcendència que té avui dia la titularitat dels signes distintius (marca, nom comercial i rètols d’establiment) com a mitjans d’identificació i singularitat dels productes i serveis que es presten les empreses Veritas Legal Abogados SL ha acumulat una dilatada experiència en tot tipus de controvèrsies de patents i marques, drets d’autor, secrets empresarials, *know *how, competència deslleial i dret de la publicitat. Entre uns altres, Veritas Legal Abogados SL presta els següents serveis:

 • Assessorament en matèria de propietat industrial, reconeixement, cessió i protecció de drets de patents, marques, noms comercials, etc.
 • Registre de Patents i Marques.
 • Contractació publicitària, difusió d’ofertes comercials a través d’Internet.
 • Assessorament en matèria de propietat intel·lectual com a drets d’autor.
 • Contractes de llicència.
 • Contractes de distribució en exclusiva.
 • Informació i Tecnologia.
 • Know How.
 • Cessió de tecnologia.
 • Contractes de franquícia.
 • Joint Ventures.
 • Copyright.
 • Seguiment de processos de conflictes administratius.
 • Accions criminals per infraccions, antipirateria.
 • Protecció duanera.

Dret Concursal

Veritas Legal Abogados SL disposa d’una àmplia experiència en tractament de situacions de crisis empresarials i situacions d’insolvència empresarial, així com en procediments de concursals. Intervenim com a advocats de les empreses o en defensa dels interessos dels creditors, arribant a acords i convenis de reorganització de deute. Les principals activitats que desenvolupem són:

 • Estudi del negoci.
 • Precontenciós.
 • Reorganització de Deute.
 • Liquidació ordenada d’empreses de forma privada, sense acudir a la via judicial.
 • Procediment Concursal: liquidació d’empreses per declaració d’insolvència de les mateixes.
 • Intervenció en situació de crisi empresarial mitjançant l’aplicació de mesures per a concursals o de liquidació administrativa de les empreses.
 • Elaboració de plans de viabilitat.
 • Reorganització d’empreses.
 • Tramitació judicial d’expedients relatius al procediment concursal.

Dret Civil

El departament de Dret Civil d’Veritas Legal Abogados SL cobreix l’assessorament en totes les matèries de dret privat, base de les principals institucions jurídiques espanyoles. El nostre departament tracta totes les qüestions jurídic privades entre particulars pròpies d’actes, contractes i negocis que els mateixos realitzen i té una gran experiència en tot el relacionat amb el Dret de Danys i Responsabilitat Civil, inclosos els aspectes preventius, i les possibles reparacions. Ibáñez & Almenara aporta a aquest Departament una sòlida formació i un equip humà altament qualificat, atorgant a cada assumpte un tractament personal i individualitzat, la qual cosa és imprescindible per a la millor defensa dels drets dels nostres clients. El nostre assessorament, a través de consultes, entrevistes, informes i dictàmens, procura la prevenció dels litigis civils, acudint a la via judicial quan això és estrictament necessari, buscant la millor fórmula i estratègia de defensa. Prestem, ens altres, els següents serveis:

 • Nacionalitat i residència.
 • Drets de la persona i personalitat. Tutela del dret a l’honor, intimitat i a la pròpia imatge.
 • Matrimonial i Família: actuacions, gestions, negociacions, redacció de convenis i altres tràmits notarials i judicials. Règim de parelles de fet i les mesures a adoptar, respecte als progenitors i als fills de la unió de fet.
 • Fundacions, associacions i societats civils.
 • La propietat i la possessió: la seva adquisició, defensa i protecció.
 • Herències i successions.
 • Obligacions i contractació civil, reclamacions de quantitats per deutes.
 • Propietat Horitzontal i Juntes de Propietaris: Assessorament, demandes, contestacions i assistència a judicis de qualsevol incidència en la matèria.
 • Propietat i les seves modificacions.
 • Arrendaments Rústics i Urbans: Assessorament, negociació de contractes, demandes, contestacions i assistència a judicis de qualsevol incidència en la matèria.
 • Procediments Hipotecari: Assessorament, demandes i gestions derivades de la matèria.
 • Drets dels usuaris i consumidors.
 • La responsabilitat civil. Dret de Danys i Responsabilitat Civil, inclosos els aspectes preventius i les possibles reparacions.
 • Procediments judicials, mediació i arbitratge.